สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกลียวนาก
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  พลคำเดช
3. เด็กหญิงชมพูนุท  คุ้มไพฑูรย์
4. เด็กชายนิรุต  ป้องขวาเลา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  มณีศรี
6. เด็กหญิงสุพรรษา  กองแก้ว
 
1. นางสาวดุษฏี  พะโยโค
2. นายสมบูรณ์  ปะกำแพง